REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Hype Me

 

I. DEFINICJE

Czas Realizacji - czas, w którym Zamówienie jest realizowane, czego efektem końcowym jest gotowy do wysyłki Film.

Film - nagranie wideo z udziałem Influencera i uzupełnione o Treści, zrealizowane i wytworzone za pośrednictwem Hype Me przez Użytkownika, stanowiące przedmiot Zamówienia.

Hype Me - serwis dostępny w aplikacji mobilnej „Hype Me App” lub pod adresem witryny internetowej www.hypemeapp.co, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.

Influencer - osoba fizyczna, której wizerunek wykorzystywany jest w Filmie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (tj. z Usługodawcą) czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Hype Me.

Odbiorca - osoba lub osoby wybrane przez Użytkownika, do których kierowany jest Film.

Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest na witrynie internetowej Hype Me https://hypemeapp.co oraz zakładce aplikacji mobilnej Hype Me App „Polityka Prywatności”.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Hype Me.

Treści - zindywidualizowane treści, takie jak materiały tekstowe, będące elementami Filmu, dostarczone przez Użytkownika.

Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin.

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie Umowy, polegające na udostępnianiu funkcjonalności Hype Me, w tym funkcjonalności umożliwiających tworzenie Filmu z wybranymi przez Użytkownika Treściami oraz udostępnianie tego Filmu Odbiorcy.

Użytkownik - Użytkownik lub podmiot reprezentowany przez Użytkownika, zawierający z Usługodawcą umowy, na rzecz którego zakładane jest Konto oraz w imieniu i na rzecz którego składane jest Zamówienie.

Usługodawca - Hype Me sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759647, NIP: 5272872892, REGON: 381890458.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Hype Me na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy o Film i wskazujące istotne jej warunki, w tym szczegóły dotyczące formy Filmu, Odbiorcy, Treści, a także wybór Influencera.

II.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Hype Me, warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Usługodawca udostępnia w ramach Hype Me nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Użytkownik może korzystać z Hype Me wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Hype Me.

 4. Usługodawca oświadcza, iż w ramach sprzedaży Filmów, część uiszczonej przez Użytkownika opłaty będzie przeznaczana na cele charytatywne, dla wskazanej przez Influencera fundacji bądź innego podmiotu realizujące cele charytatywne.  

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W ramach Hype Me świadczone są następujące Usługi: prowadzenie i świadczenie funkcjonalności Konta, tworzenie i udostępnianie Filmów, przechowywanie Filmów, przesyłanie powiadomień dotyczących Odbiorców, przechowywanie Treści.

 2. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Hype Me, po stronie Użytkownika i Odbiorcy spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Hype Me, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (email); (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, FireFox, Internet Explorer, Safari lub Opera, (d) zainstalowana aplikacja mobilna Hype Me

 3. Zabrania się korzystania z Hype Me w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Usługodawca nie zamieszcza w Hype Me ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W szczególności nie mają zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

 5. Hype Me oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, a także wizerunek Influencerów, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy lub Influencera określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Usługodawcy elementów Hype Me. Naruszenie przez Użytkownika powyższych nakazów upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę naprawienia szkody na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość szkody przewyższa wartość kary umownej. 

 6. Usługodawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Hype Me lub Usług, przy czym zobowiązuje się on, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Hype Me i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych im kartach aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej pod adresem https://hypemeapp.co

IV.  UŻYTKOWNICY

 1. Z zastrzeżeniem punktów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Jeżeli Użytkownik jest między 13 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Usługobiorcę prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie z Usług.

 3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 13 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na żądanie Usługodawcy przedstawić zgody na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

V.  KONTO

 1. W celu założenia Konta i zawarcia Umowy, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w aplikacji mobilnej lub stronie internetowej Hype Me.  Następnie Użytkownik postępuje zgodnie z komunikatami Hype Me.

 2. Jeżeli Konto nie jest zakładane na rzecz osoby fizycznej, to wysyłając zgłoszenie rejestracyjne Konta, Użytkownik oświadcza, iż działa na zlecenie Usługobiorcy będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną i jest odpowiednio umocowany do działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

 3. Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem odpowiedniego uprawnienia i/lub umocowania Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony lub nie jest umocowany w odpowiednim zakresie, zawarcie Umowy jest nieskuteczne.

 4. Po utworzeniu Konta, na rzecz Użytkownika będą świadczone m.in. następujące nieodpłatne Usługi: przesyłanie powiadomień dotyczących Odbiorców, dostęp do Zamówień, a także przechowywanie informacji dotyczących Odbiorców.

 5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych przez cały czas trwania Umowy. W przypadku późniejszej ich zmiany, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.

 6. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody Usługodawcy wysyłanej w formie elektronicznej.

 7. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

 8. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: hello@hypemeapp.co. Zgłoszenie Konta do usunięcia jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.

 9. Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca usuwa Konto w ciągu 3 dni roboczych.  

VI. ZAMÓWIENIE

 1. Składać Zamówienia mogą Użytkownicy posiadający aktywne Konto w ramach Hype Me. Celem Zamówienia jest zawarcie umowy o Film, tj. umowy o świadczenie Usługi w postaci stworzenie oraz wysyłki Filmu do Użytkownika.

 2. Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez samodzielny dobór elementów Usługi, w szczególności poprzez wprowadzenie Treści oraz wybór Influencera. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik zatwierdza dane Usługobiorcy w formularzu Zamówienia. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Rezerwuj”, a następnie dokonuje płatności w kwocie odpowiadającej wysokości wynagrodzenia  z tytułu umowy o Film.

 3. W procesie składania Zamówienia, do chwili dokonania płatności istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system Hype Me. Po tym momencie, Użytkownik nie może zmienić szczegółów dotyczących Zamówienia.

 4. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy o Film, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Użytkownik może też złożyć taką ofertę w imieniu i na rzecz Usługobiorcy. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi stworzenia oraz wysyłki Filmu do Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o Film, jak również oświadcza, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy o Film, stosownie do treści art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zawarcie umowy o Film następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez reprezentującego Usługodawcę Influencera, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia w Hype Me warunków Zamówienia. 

 5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej umowy o Film następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Hype Me w Koncie Użytkownika oraz wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie, otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez reprezentującego Usługodawcę Influencera oraz uiścił wynagrodzenie za Film, zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie umowy o Film. Na żądanie Użytkownika wystawiana jest faktura lub rachunek. 

 6. Czas realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 14 (czternaście) dni. Czas realizacji rozpoczyna się w chwili przyjęcia oferty. W sytuacji braku realizacji Zamówienia w zakreślonym terminie, uiszczona kwota wynagrodzenia  z tytułu umowy o Film zostanie niezwłocznie (nie później niż w terminie 1 dnia roboczego) zwrócona na konto bankowe Użytkownika, z którego nastąpiła płatność. 

VII.  FILM

 1. Po zrealizowaniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje Film do odpowiedniego panelu Konta Hype Me. 

 2. Odbiorca może odtworzyć i/lub pobrać Film, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia Czasu realizacji Zamówienia. Po tym terminie Film, który nie został pobrany jest usuwany. 

 3. Odbiorca oraz Użytkownik mogą korzystać z Filmu wyłączenie w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Każda próba zmiany sposobu udostępniania lub innego wykorzystania Filmu lub wizerunku Influencera, w szczególności lecz nie wyłącznie dla celów komercyjnych, promocyjnych oraz marketingowych stanowić będzie naruszenie Regulaminu. Naruszenie przez Użytkownika powyższych nakazów upoważnia Usługodawcę do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę naprawienia szkody na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość szkody przewyższa wartość kary umownej.

 4. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem Usług, funkcjonalności treści cyfrowych oraz środkach ochrony dostępne są w Hype Me.

 5. Wyświetlenie niepobranego Filmu wymaga posiadania dostępu do sieci Internet. Opłaty za Usługę nie obejmują kosztów danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi, które Użytkownik/Odbiorca ponosi zgodnie z taryfą operatora, z którego korzysta.

 6. Wyświetlenie pobranego Filmu jest możliwe wyłącznie za pomocą sprawnego sprzętu, spełniającego w tym zakresie interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem elektronicznym.  

 7. Użytkownik ma prawo do wystawienia opinii Influencerowi, poprzez dokonanie oceny w skali 1 – 5 (gdzie 1 stanowi najniższą, zaś 5 stanowi najwyższą ocenę), jak również poprzez dodanie komentarza na temat nagrania wykonanego przez Influencera.   

VIII. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Hype Me jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to cennik. Ceny wyrażane są w kwotach brutto.

 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia.

 3. Użytkownik dokonuje płatności z pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznej.   

 4. Na sprzedaną Usługę, na żądanie Użytkownika wystawiany jest elektroniczny dokument sprzedaży w postaci faktury lub rachunku.

 5. Ceny i koszty podane w Hype Me mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany we wcześniejszych punktach Regulaminu.

IX. TREŚCI

 1. Użytkownik dodaje do Filmu własne materiały w formie tekstu pisanego dla celów przygotowania Filmu o stosownej treści przez Influencera. Wszelkie materiały, które Użytkownik wprowadza do Hype Me, stanowią Treści. Wprowadzając Treści Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) jest właścicielem lub legalnym posiadaczem Treści, przynajmniej w stopniu wymaganym związaniem się postanowieniami niniejszego Regulaminu, (b) Treści nie naruszają praw osób trzecich, (c) używanie i rozporządzanie Treściami w ramach Usług nie będzie naruszać praw osób trzecich, (d) zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób uprawnionych z tytułu praw do Treści, w szczególności praw autorskich, które mogą dochodzić swych praw w związku z używaniem Treści w ramach Hype Me i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia oraz pokrycia pełnych kosztów poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą umieszczenia Treści w Hype Me, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie oraz ograniczonej czasowo do czasu trwania umowy o Film – licencji z prawem sublicencji na te Treści w celu realizacji Usługi i na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalanie i zwielokrotnianie Treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (ii) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Treści, (iii) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 3. Użytkownik nie może umieszczać w Zamówieniu Treści, które: (a) naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy, (c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (d) są w sposób oczywiście sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (e) zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (f) służą działalności marketingowej lub handlowej, (g) naruszają dobre imię Influencera lub jego godność, (h) propagują nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym, (i) naruszają cudzą prywatność, (j) mają charakter pornograficzny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (k) zawierają elementy, które propagują lub są związane z bronią, napojami alkoholowymi, narkotykami, pestycydami, truciznami i lekami, organizacjami wojskowymi i partiami politycznymi, sektami i podobnymi kultami religijnymi, pornografią, prostytucją i innymi tego rodzaju produktami/usługami.

 4. Usługodawca stosuje środki techniczne zapobiegające umieszczaniu Treści sprzecznych z Regulaminem, jednakże Usługodawca nie monitoruje ani nie nadzoruje Treści ani Filmów, w związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz materiały umieszczane w ramach Hype Me i rozpowszechniane przez Użytkowników.

 5. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych w Hype Me Treści lub związanej z nimi działalności Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do takich Treści, wcześniej zawiadamiając Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i o przyczynie takiego działania.

X. ODSTĄPIENIE

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o Film bez podania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy o Film poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres email, którym Użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres email: hello@hypemeapp.co. Termin na odstąpienie od umowy o Film wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu, o którym stanowi w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (stosownie do treści art. VI ust. 4 Regulaminu). 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Hype Me oraz Usługi.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

 1. zawinionego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta albo utworzenia Konta lub złożenia Zamówienia bez odpowiedniego umocowania;

 2. niestosowania się przez Użytkownika do wymogów świadczenia Usług;

 3. udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;

 4. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Hype Me przez Użytkownika lub osoby trzecie;

 5. usunięcia Konta przez Użytkownika; 

 6. rozwiązania Umowy lub umowy o Film przez Usługodawcę w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Użytkownika;

 7. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Hype Me, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Hype Me lub w jej elementach;

 8. wad, w szczególności prawnych, Treści; 

 9. publikowania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich - chyba, że szkody takie są wynikiem działania Usługodawcy.

XII. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI HYPE ME

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Hype Me.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Usług czasu w roku kalendarzowym w najszerszym możliwym zakresie, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem siły wyższej lub operatora serwerów. 

 3. W celu zapewnienia lepszej jakości Usług i satysfakcjonującego działania Hype Me, Usługodawca okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Hype Me. Dlatego Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji Usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych, nie dłuższych jednorazowo niż 12 godzin. O każdej takiej przerwie Usługodawca poinformuje Użytkowników z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

XIII. NARUSZENIE REGULAMINU

 1. Niezależnie od innych środków prawnych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, naruszenie postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności poprzez działanie przez niego na szkodę Usługodawcy, może pociągnąć za sobą, według uznania Usługodawcy, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę, (b) blokada dostępu do Konta, (c) usunięcie Filmu z Hype Me przed upływem 30 dni, (d) usunięcie Konta, (f) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.

 2. Usługodawca o usunięciu Konta lub wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres email podany podczas zawierania Umowy na Film, podając podstawę takiego wypowiedzenia umowy.

XIV. ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ I REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Hype Me oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Hype Me czy Usług. Reklamację należy wysłać na adres email hello@hypemeapp.co lub adres siedziby Usługodawcy.

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem stosują się do niego szczególne, następujące postanowienia: 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, a nadto odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest zawsze do 1000 PLN;

 2. jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Usługodawca ma uprawnienie do wiążącej Użytkownika interpretacji Regulaminu, zaś jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych w sposób wskazany przez Usługodawcę; 

 3. cena za Usługę jest w każdym przypadku bezzwrotna.

XVI. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Hype Me). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

 2. Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest Konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w zakreślonym powyżej terminie nie wypowie umów i nie zaprzestanie korzystania z Hype Me, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

XVII. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA 

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie (klauzula wyboru prawa), zaś sądem właściwym będzie sąd polski (klauzula jurysdykcyjna) z zastrzeżeniem, że nie pozbawia to Konsumenta ochrony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta. 

 2. Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim i przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową a tłumaczeniami, wiążąca jest wersja polska.

 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 3. Jeżeli Usługodawca nie wykona prawa lub uprawnienia, gdy jest w stanie to zrobić, nie uniemożliwi to skorzystania z tego prawa lub uprawnienia w przyszłości. W przypadku skorzystania z prawa lub uprawnienia, Usługodawca może to zrobić ponownie w ten sam lub w odmienny sposób.

 4. Prawa Usługodawcy i Użytkownika oraz środki prawne wynikające z Umowy stanowią uzupełnienie, a nie zrzeczenie się wszelkich innych praw i roszczeń.

 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w Umowie okaże się nieważne, naruszające porządek publiczny lub niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji i zostanie to prawomocnie stwierdzone po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków odwoławczych, wówczas postanowienie to zostanie zmodyfikowane w zakresie niezbędnym, aby stało się ważne i wykonalne. Jeżeli takie postanowienie nie może zostać w powyższy sposób zmodyfikowane, uznaje się je za wykreślone z Umowy sprzedaży w całości, a pozostała część Umowy pozostaje w mocy.

 6. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Hype Me wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które ten serwer może odczytywać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Użytkownicy mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi plików cookie, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Hype Me i możliwości składania Zamówień.

 7. W jakiejkolwiek sprawie, w szczególności dotyczącej Hype Me albo naszej działalności, możesz się z nami kontaktować korespondencyjnie (wysyłając pismo na adres naszej centrali) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomości na adres: hello@hypemeapp.co (lub inny adres wskazany w zakładce „Kontakt” znajdującej się w Hype Me).

 8. Ochrona danych osobowych, stanowiąca uzupełnienie Regulaminu, znajduje się na witrynie internetowej Hype Me https://hypemeapp.co oraz zakładce aplikacji mobilnej Hype Me App „Polityka Prywatności”.

 9. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).

 10. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.07.2020 r. Loading