REGULAMIN INFLUENCERA

Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy Zamawiającego i Influencera, oraz korzystania przez Influencera z serwisu Hype Me

 

I. DEFINICJE

Czas Realizacji - czas, w którym Zamówienie jest realizowane.

Film - nagranie wideo wykonane przez Influencera, zgodnie z Treściami wprowadzonymi do Hype Me przez Użytkownika, stanowiące przedmiot Zamówienia.

Hype Me - serwis internetowy dostępny w aplikacji mobilnej „Hype Me App” lub pod adresem witryny internetowej www.hypemeapp.co, którego właścicielem i administratorem jest Zamawiający.

Influencer - osoba fizyczna zawierająca z Zamawiającym umowę o Film poza zakresem lub w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Konto - bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Zamawiającego, wydzielona indywidualnie Influencerowi część Hype Me.

Odbiorca - Osoba lub osoby wskazane przez Użytkownika jako adresat Filmu.

Prowizja operatora płatności elektronicznych - prowizja pobierana przez operatora płatności elektronicznych od uiszczonej przez Użytkownika kwoty brutto za Film w wysokości określonej przez danego operatora. W sytuacji  złożenia zamówienia na Film przez Użytkownika poprzez (i) witrynę internetową www.hypemeapp.co - prowizja pobierana jest przez PayU, (ii) aplikację mobilną „Hype Me App” działającą w systemie operacyjnym iOS (Apple) - prowizja pobierana jest przez Apple poprzez wykorzystanie bezpiecznych płatności, tj. In-App Purchase; (iii) aplikację mobilną „Hype Me App” działającą w systemie Android (Google) - prowizja pobierana jest przez Google przez wykorzystanie bezpiecznych płatności w aplikacji, tj.  In-App Purchase

Treści - zindywidualizowane materiały tekstowe, będące elementami Filmu, dostarczone przez Użytkownika.

Umowa - umowa o świadczenie Usługi wykonania Filmu zawarta pomiędzy Influencerem a Zamawiającym, której ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin.

Usługi - usługa świadczone drogą elektroniczną przez Influencera na podstawie Umowy, której treścią jest wykonanie przez Influencera Filmu zawierającego wskazane przez Użytkownika Treści oraz przekazanie tego Filmu Zamawiającemu w drodze umieszczenia go w odpowiednim panelu Hype Me.

Usługobiorca - Użytkownik lub podmiot reprezentowany przez Użytkownika.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Hype Me na zasadach wskazanych w Regulaminie Użytkownika, do której kierowany jest Film przez Zamawiającego po jego otrzymaniu od Influencera.

Zamawiający - Hype Me sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759647, NIP: 5272872892, REGON: 381890458 (e-mail hello@hypemeapp.co).

Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego, którego przyjęcie przez Influencera prowadzi bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne jej warunki, w tym szczegóły dotyczące formy Filmu, Odbiorcy oraz Treści.

II.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy Zamawiającego i Influencera, oraz korzystania przez Influencera z serwisu Hype Me.

 2. Zamawiający udostępnia w ramach Hype Me nieodpłatnie każdemu Influencerowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Influencer.

 3. Influencer może korzystać z Hype Me wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki.

 4. Zamawiający oświadcza, iż w ramach sprzedaży Filmów Użytkownikom, 10% uiszczonej przez Użytkownika kwoty brutto z tytułu Umowy o film, pomniejszanej o kwotę Prowizji operatora płatności elektronicznych, będzie przeznaczana na cele charytatywne, dla wskazanej przez Influencera fundacji bądź innego podmiotu realizujące cele charytatywne. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że podstawą do wyliczenia darowizny będzie kwota brutto stanowiąca wynagrodzenie za Film pomniejszona o kwotę brutto Prowizji operatora płatności elektronicznych. 

 5. Strony oświadczają, iż zawarcie umowy współpracy oraz Umowy nie stanowi nawiązania stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i nie wnoszą w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

 6. Strony oświadczają, że w dniu zawierania umowy współpracy oraz Umowy są uprawnione do jej zawarcia oraz mogą wykonywać zobowiązania wynikające z tych umów, a także są uprawnione do dokonania czynności określonych w umowach. Umowy zostają zawarta przez strony w sposób prawidłowy i stanowi ich ważne i wiążące zobowiązanie, które może być dochodzone na drodze prawnej, zgodnie z jej postanowieniami. Zawarcie umów oraz ich wykonywanie nie sprzeciwia się prawu, ani też nie stanowi naruszenia żadnej innej umowy, porozumienia, decyzji (także orzeczenia sądu), których stroną jest każda ze stron, bądź które w jakikolwiek sposób je wiążą.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W ramach Hype Me świadczone są następujące usługi: prowadzenie i świadczenie funkcjonalności Konta, tworzenie i udostępnianie Filmów, przechowywanie Filmów, przesyłanie powiadomień dotyczących Odbiorców.

 2. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Hype Me, po stronie Influencera spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Hype Me, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, FireFox, Internet Explorer, Safari lub Opera, zainstalowana aplikacja mobilna Hype Me

 3. Zabrania się korzystania z Hype Me w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Influencera obowiązuje zakaz wykonywania Usług o charakterze bezprawnym.

 4. Hype Me oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Influencera reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Zamawiającego określonej funkcjonalnościami Usług. W szczególności Umowa nie pozwala Influencerowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Zamawiającego elementów Hype Me. Naruszenie przez Influencera powyższych nakazów upoważnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość szkody przewyższa wartość kary umownej.  

IV.  KONTO

 1. W celu założenia Konta i zawarcia umowy współpracy, Influencer dopełnia procedury rejestracji Konta. Rejestracja inicjowana jest za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej Hype Me. Następnie Influencer postępuje zgodnie z komunikatami Hype Me.

 2. Z chwilą potwierdzenia przez Influencera dokonania rejestracji Konta, pomiędzy Zamawiającym a Influencerem zostaje zawarta umowa współpracy.  Założenie konta i zawarcie umowy współpracy jest warunkiem możliwości zawierania Umów.  

 3. Konto zawiera dane Influencera podane przez niego podczas rejestracji. Influencer zobowiązany jest do zachowania aktualności i prawdziwości tych danych przez cały czas trwania Umowy oraz umowy współpracy. W przypadku późniejszej ich zmiany, Influencer powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza edycji Konta.

 4. Influencer nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz umowy współpracy bez zgody Zamawiającego wysyłanej w formie elektronicznej.  

 5. Influencer nie może korzystać z Kont innych Influencerów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

 6. Konto może zostać usunięte przez Influencera po rozwiązaniu umowy współpracy z Zamawiającym, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Zamawiającego (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Influencer posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres e-mail: hello@hypemeapp.co. Zgłoszenie Konta do usunięcia jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy współpracy i wymaga zachowania 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 7. Konto może zostać także usunięte przez Influencera w każdym czasie, poprzez złożenie takiego oświadczenia woli Zamawiającemu (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym Influencer posługiwał się w momencie rejestracji Konta) na adres e-mail: hello@hypemeapp.co. Zgłoszenie Konta do usunięcia jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie i świadczenie funkcjonalności Konta.

 8. Zamawiający usuwa Konto w ciągu 3 dni roboczych od daty rozwiązania umowy współpracy lub wypowiedzenia umowy o prowadzenie i świadczenie funkcjonalności Konta.

 9. Każda Umowa ma charakter terminowy i jest zawierana na czas wykonania Usługi przez Influencera za wynagrodzeniem.

V. ZAMÓWIENIE

 1. Celem Zamówienia jest zawarcie Umowy, której treścią jest wykonanie przez Influencera Filmu zawierającego wskazane przez Użytkownika Treści oraz przekazanie tego Filmu Zamawiającemu w drodze umieszczenia go w odpowiednim panelu Hype Me. 

 2. W procesie zamówienia, Zamawiający otrzymuje od Użytkownika ofertę zawarcia umowy o Film, które udostępnia Influencerowi, udzielając jednocześnie pełnomocnictwa do jej zawarcia. Zawarcie przez Influencera w imieniu Zamawiającego umowy na Film z Użytkownikiem oznacza przyjęcie Zamówienia i prowadzi do zawarcia Umowy, zobowiązując Influencera do wykonania Filmu. Brak zawarcia przez Influencera, działającego w charakterze pełnomocnika Zamawiającego umowy na Film z Użytkownikiem, oznacza brak przyjęcia przez niego Zamówienia i nie prowadzi do zawarcia Umowy. 

 3. Czas realizacji Zamówienia przez Influencera wynosi maksymalnie 5 (pięć) dni. Czas realizacji rozpoczyna się w chwili przyjęcia Zamówienia.

 4. Brak realizacji Zamówienia przez Influencera w zakreślonym powyżej terminie umożliwia Zamawiającemu odstąpienie od Umowy. 

VI.  UMOWA

 1. Po zrealizowaniu Zamówienia, Influencer przekazuje Film Zamawiającemu  w drodze umieszczenia go w odpowiednim panelu Hype Me. Film udostępniany jest następnie Użytkownikowi przez Zamawiającego – zgodnie z treścią umowy na Film, przy czym dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że przekazanie praw do Filmu przez Influencera następuje na rzecz Zamawiającego.

 2. Zamawiający niniejszym informuje, że Odbiorca może odtworzyć i/lub pobrać Film, w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia Czasu realizacji Zamówienia. Po tym terminie Film, który nie został pobrany jest usuwany.

 3. Zamawiający niniejszym informuje, że Użytkownik nie może wykorzystywać Filmów w inny sposób niż do ich udostępnienia Odbiorcom zgodnie z treścią umowy na Film. Każda próba zmiany sposobu udostępniania lub innego wykorzystania Filmu lub wizerunku Influencera, w szczególności lecz nie wyłącznie dla celów komercyjnych, promocyjnych oraz marketingowych stanowić będzie naruszenie Regulaminu. Naruszenie przez Użytkownika powyższych nakazów upoważnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Użytkownika naprawienia szkody na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość szkody przewyższa wartość kary umownej.

 4. Zamawiający niniejszym informuje, że Użytkownik ma prawo do wystawienia opinii Influencerowi, poprzez dokonanie oceny w skali 1 – 5 (gdzie 1 stanowi najniższą, zaś 5 stanowi najwyższą ocenę), jak również poprzez dodanie komentarza na temat nagrania wykonanego przez Influencera. Influencer oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia dóbr osobistych wynikających z treści zamieszczanych komentarzy, przy czym Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności, aby komentarze takie były niezwłocznie usuwane. 

 5. Influencer zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności, biorąc pod uwagę interes Zamawiającego, i przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Influencer nie może zawierać w Filmie treści, które: (a) naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, (b) zawierają groźby, nawołują do agresji czy zawierają elementy bezpodstawnej przemocy, (c) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (d) są w sposób oczywiście sprzeczne z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (e) zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (f) służą działalności marketingowej lub handlowej, (g) naruszają dobre imię Użytkownika lub jego godność, (h) propagują nienawiść na tle rasowym, narodowościowym, wyznaniowym czy światopoglądowym, (i) naruszają cudzą prywatność, (j) mają charakter pornograficzny lub z innych powodów nieodpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia, (k) zawierają elementy, które propagują lub są związane z bronią, napojami alkoholowymi, narkotykami, pestycydami, truciznami i lekami, organizacjami wojskowymi i partiami politycznymi, sektami i podobnymi kultami religijnymi, pornografią, prostytucją i innymi tego rodzaju produktami/usługami.

 7. Z uwagi na charakter świadczonych usług, przedmiot Umowy wykonywany będzie w miejscu dowolnie wybranym przez Influencera.

 8. Influencer nie może powierzyć wykonania całości bądź części Umowy osobom trzecim. 

VII. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

 1. W zamian za usługi świadczone przez Influencera na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości 60% uiszczonej przez Użytkownika kwoty brutto za każdy jeden wykonany Film, pomniejszonej o kwotę brutto Prowizji operatora płatności elektronicznych. Dla uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Influencera będzie kwotą brutto stanowiąca sumę opłat za każdy Film pomniejszona o kwotę brutto Prowizji operatora płatności elektronicznych. Ponadto strony oświadczają, że w mając na uwadze treść art. II ust. 4 oraz niniejszego art. VIII ust. 1, kwota stanowiąca 30% uiszczonej przez Użytkownika kwoty brutto za każdy jeden wykonany Film, pomniejszona o kwotę brutto Prowizji operatora płatności elektronicznych stanowić będzie przychód Zamawiającego. 

 2. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Influencera wskazany na tym rachunku / fakturze VAT. Influencer będzie uprawniony do wystawienia rachunku / faktury VAT za usługi należycie wykonane na podstawie Umowy w każdym czasie, przez cały okres obowiązywania Umowy.

 3. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie obejmuje związanych z realizacją przedmiotu Umowy kosztów dodatkowych, jak koszty podróży (tj. koszty przejazdów, zakwaterowania) do których pokrywania zobowiązuje się Influencer.

VIII. LICENCJA

 1. W ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Influencera na podstawie Umowy,  Influencer udziela Zamawiającemu wyłącznej,  nieograniczonej terytorialnie licencji z prawem sublicencji do każdego Filmu (dalej również: „utworu”), na następujących polach eksploatacji: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, (iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt (ii) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 2. Licencja do każdego z Filmów udzielona zostaje na czas 12 miesięcy liczony od daty zawarcia umowy na dany Film. 

 3. W przypadku naruszenia przez Influencera zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego artykułu, Influencer zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), w terminie 14 dni od daty naruszenia.

IX. KORZYSTANIE Z WIZERUNKU

 1. W ramach wynagrodzenia otrzymanego przez Influencera na podstawie Umowy, Influencer niniejszym nieodwołalnie wyraża Zamawiającemu zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest nieograniczona terytorialnie  oraz upoważnia Zamawiającego do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz do wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą Filmy, zdjęcia, oraz inne nośniki na których utrwalony jest wizerunek Influencera, a w szczególności do:

 1. rozpowszechniania, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami, wizerunku Influencera w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych;

 2. utrwalania i zwielokrotniania Filmów, zdjęć i innych nośników, na których utrwalony jest wizerunek Influencera, techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych lub w jakikolwiek inny sposób;

 3. wprowadzania Filmów, zdjęć i innych nośników, na których utrwalony jest wizerunek Influencer,  do pamięci komputera lub sieci multimedialnych;

 4. wykorzystania wizerunku Influencera utrwalonego na Filmach, zdjęciach lub innych nośnikach, dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Hype Me, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, w mediach społecznościowych, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych;

 5. wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Influencera utrwalonego na na Filmach, zdjęciach lub innych nośnikach, poprzez ich publiczne wyświetlanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP;

 6. wykorzystania wizerunku Influencera utrwalonego na na Filmach, zdjęciach lub innych nośnikach, w postaci obrazu egzemplarza utworów lub ich fragmentów w materiałach reklamowych (w szczególności zdjęciach, slajdach, zwiastunach);

 7. tworzenia opracowań Filmów, zdjęć i innych nośników przedstawiających wizerunek Influencera, w tym do modyfikacji wizerunku Influencera utrwalonego na Filmach, zdjęciach i innych nośnikach.

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opracowania Filmów, zdjęć oraz innych nośników przedstawiających wizerunek Influencera,  oraz dokonywania montaży i retuszy podyktowanych wymogami estetyki i względami redakcyjnymi, na co Influencer wyraża zgodę i zrzeka się uprawnień do korekty. Influencer wyraża niniejszym, na warunkach określonych w niniejszym artykule, zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku uwzględniającego wprowadzone przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszego artykułu zmiany, modyfikacje, montaże, retusze.

 9. Influencer zobowiązuje się, że w okresie 5 lat od daty zawarcia Umowy nie wycofa swojej zgody na wykorzystanie wizerunku Influencera zgodnie z niniejszym Regulaminem,  w tym na jego rozpowszechnianie. 

 10. W przypadku naruszenia przez Influencera zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego artykułu, Influencer zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), w terminie 14 dni od daty naruszenia.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zamawiający udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Hype Me.

 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z:

 1. zawinionego naruszenia przez Influencera postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności przez podanie nieprawdziwych danych podczas rejestracji Konta albo utworzenia Konta;

 2. niestosowania się przez Influencera do wymogów świadczenia Usług;

 3. udostępnienia przez Influencera loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim;

 4. działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware) bezprawnie wprowadzonego do Hype Me przez Influencera lub osoby trzecie;

 5. usunięcia Konta przez Influencera;

 6. rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w wyniku zawinionego działania lub zaniechania Influencera

 7. krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Hype Me, spowodowanego koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych, konserwatorskich czy modernizacyjnych w Hype Me lub w jej elementach; 

 8. wad, w szczególności prawnych treści; 

 9. publikowania przez Influencera treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich i roszczeń osób trzecich, w tym Użytkownika wobec Influencera. Chyba, że szkody takie są wynikiem działania Zamawiającego

 1. Influencer odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, obowiązujących w Polsce dla odpowiedzialności, tj. w zakresie damnum emergens oraz lucrum cessans. Influencer ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną własnym działaniem lub zaniechaniem, jak również działaniem osób, którymi się posługuje.

XI. POZIOM TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI HYPE ME

 1. Zamawiający podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Hype Me.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości działania Hype Me w roku kalendarzowym w najszerszym możliwym zakresie, co nie obejmuje jednak wydarzeń i ich skutków, związanych z działaniem siły wyższej lub operatora serwerów. 

 3. W celu zapewnienia lepszej jakości i satysfakcjonującego działania Hype Me, Zamawiający okazjonalnie przeprowadza czynności konserwacyjne lub modernizacyjne Hype Me. Dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji usług koniecznych dla przeprowadzenia prac technicznych. 

XII. NARUSZENIE REGULAMINU

 1. Niezależnie od innych środków prawnych przewidzianych w niniejszym Regulaminie, naruszenie postanowień Regulaminu przez Influencera, w szczególności poprzez działanie przez niego na szkodę Zamawiającego, może pociągnąć za sobą, według uznania Zamawiającego, następujące skutki: (a) ostrzeżenie skierowane do Influencera przez Zamawiającego, (b) blokada dostępu do Konta, (c) usunięcie Konta, (d) uniemożliwienie Influencerowi dokonania powtórnego założenia Konta. 

 2. Zamawiający o usunięciu Konta powiadomi Influencera w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas utworzenia Konta, podając podstawę takiego usunięcia.

XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Influencerowi z winy umyślnej, nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, a nadto odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest - w stosunku do Influencerów zawierających Umowę w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej -  zawsze do 1.000 złotych. 

 2. jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, Zamawiający ma uprawnienie do wiążącej Influencera interpretacji Regulaminu, zaś jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

XIV. ZMIANA REGULAMINU

 1. Zamawiający może zmienić niniejszy Regulamin z uzasadnionych przyczyn.  Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

 2. Influencerzy posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Jeżeli Influencer w ww. terminie nie wypowie Umowy i nie zaprzestanie korzystania z Hype Me, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

 3. Zamówienia zaakceptowane przez Influencera przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Influencera. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim i przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polską wersją językową a tłumaczeniami, wiążąca jest wersja polska.

 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umowy współpracy, Umowy oraz Regulaminu jest prawo polskie (klauzula wyboru prawa), zaś sądem właściwym będzie sąd polski (klauzula jurysdykcyjna). Spory powstałe pomiędzy Zamawiającym a Influencerem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 3. Jeżeli Zamawiający nie wykona prawa lub uprawnienia, gdy jest w stanie to zrobić, nie uniemożliwi to skorzystania z tego prawa lub uprawnienia w przyszłości. W przypadku skorzystania z prawa lub uprawnienia, Zamawiający może to zrobić ponownie w ten sam lub w odmienny sposób.

 4. Prawa Zamawiającego i Influencera oraz środki prawne wynikające z umowy współpracy, Umowy oraz Regulaminu stanowią uzupełnienie, a nie zrzeczenie się wszelkich innych praw i roszczeń.

 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w umowie współpracy, Umowie oraz Regulaminie okaże się nieważne, naruszające porządek publiczny lub niemożliwe do wyegzekwowania przez sąd właściwej jurysdykcji i zostanie to prawomocnie stwierdzone po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków odwoławczych, wówczas postanowienie to zostanie zmodyfikowane w zakresie niezbędnym, aby stało się ważne i wykonalne. Jeżeli takie postanowienie nie może zostać w powyższy sposób zmodyfikowane, uznaje się je za wykreślone z umowy współpracy, Umowy oraz Regulaminu sprzedaży w całości, a pozostała część pozostaje w mocy.

 6. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).

 7. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.07.2020 r. 

 

Loading